Onze vier pijlers


Veilig prettige sfeer
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Dagelijks werken wij hier aan.
Onze kernwaarden zijn gevisualeerd in twaalf gedragsverwachtingen. Elke gedragsverwachting komt één keer per twee weken aan bod. Wij benaderen elkaar respectvol en lossen problemen door te praten op. Onze aanpak is gericht op positiviteit.

Toekomstgericht
De wereld onderzoeken wij door zaken te ervaren, te doen, te bekijken. Burgerschap, kritisch denken, communicatie, samenwerking, creativiteit en persoonsontwikkeling zijn de zes mondiale competenties die op onze school aan de orde komen. Wij besteden aandacht aan het vieren van feesten die horen bij de katholieke tradities en rituelen. Uiteraard komen ook andere geloven in diverse culturen in projecten aan bod.

Basisvaardigheden
Deze heb je nodig om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Het aanleren van basisvaardigheden op de gebieden taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), rekenen en sociale en maatschappelijke competenties behoren dan ook tot de maatschappelijke opgaven van het onderwijs. Wij gebruiken ICT als middel en maken kinderen vaardig bij het omgaan hiermee.

Kwaliteitsgericht
Alles wat wij doen, moet goed zijn. Wij willen ons onderwijs verbeteren, staan open voor vernieuwing en werken aan onze kwaliteitszorg. Onze school heeft het basisarrangement van de Inspectie van Onderwijs.