Passend Onderwijs


Het schoolteam werkt samen met deskundigen in en om de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij passend onderwijs kunnen volgen. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school waar de grenzen van de mogelijkheden van het schoolteam liggen. Het team beschikt over gespecialiseerde leraren en extra ondersteuningsmogelijkheden. Hierdoor zijn wij als school zo goed mogelijk voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen op te lossen.

De Mariaschool is onderdeel van Samenwerkingsverband (SWV) Twente Noord. Binnen het SWV werken alle (speciaal) basisonderwijsscholen van alle besturen en de speciaal onderwijsscholen in deze regio samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs. Het SWV is georganiseerd in netwerken met een eigen coördinator. Deze is voor het netwerk een eerste aanspreekpunt namens het SWV. Het SWV ondersteunt scholen met de inzet van specifieke expertise. Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis)onderwijs. Ouders worden altijd betrokken als gesprekspartner. Op de website van het SWV is meer informatie te vinden.